In deze voorwaarden wordt Snel Inbouwcenter, gevestigd te ,Someren verder aangeduid als Snel
De koper van producten zal verder worden aangeduid als de koper.
De producten die verkrijgbaar zijn via Snel  zullen verder worden aangeduid als het product.
Op alle producten van Snel zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek zendt Snel u een schriftelijk exemplaar.
Naast deze algemene voorwaarden kan Snel aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie.
De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Snel.

Bestelling
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Snel via internet, e-mail of anderszins.
Snel heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dien overeenkomstig wordt ingelicht.

Aanbiedingen
Alle op de website van Snel vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan of zolang de goederen nog te leveren zijn.
Snel behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Prijzen
Alle prijzen van Snel zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten richting de koper.  
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld, op de website van Snel onder voorbehoud van type- of drukfouten.
Snel heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
De producten van Snel worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in de website, kunnen afwijken/gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Betaling
Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Betaling kan plaatsvinden via overboeking, onder rembours of betaling aan de balie via contant of pin (bij afhalen).
Voor het geval dat Snel een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mits de betaling niet op tijd binnen is, dan neemt Snel het recht om de aankoop te ontbinden, tenzij anders werd overeengekomen.
Het eigendom van geleverde producten door Snel wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending
De producten reizen voor risico van Snel.
De koper draagt het risico van de producten vanaf het moment waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen.
Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar Snel.
In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij Snel, heeft Snel het recht u een factuur te sturen van de door Snel gemaakte kosten.
Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering.
De kosten bedragen afhankelijk van het betreffende product en onder welke omstandigheden de overeenkomst is aangegaan (opsturen of afhalen) minimaal 25 euro.

Levering
Levering vindt plaats middels afname aan het adres van Snel of middels verzending van uw bestelling binnen 5 werkdagen, na ontvangst en inspectie van het product.
Mocht de levertijd de 5 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
Als het product of opgehaald kan worden of is verstuurd wordt de koper hierover ingelicht middels de e-mail.
De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
Bestellingen die geplaatst worden bij Snel kunnen enige levertijd hebben, bv. als het product niet voorradig is bij Snel maar ook niet bij de betreffende leverancier / fabrikant.
Mocht Snel hierdoor de levering binnen 5 werkdagen niet halen, word de koper hier over bericht middels de e-mail.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht om op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of enig andere actie jegens Snel te starten.
Mocht de nalevering van het product dusdanig lang zijn, kan de koper in goed overleg met Snel de overeenkomst ontbinden.

Garantie
Snel staat in voor de kwaliteit van de, door haar naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de, door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op de geleverde producten wordt de garantie van de fabrikant overgenomen.
Deze is meestal twaalf maanden, tenzij anders aangegeven.
De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Snel.
Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Snel deze gebreken op haar kosten verhelpen.
Hierna zal Snel de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
De koper kan géén beroep doen op de garantiebepaling:
A.indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B.indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
C.bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
D.indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is gemonteerd en/of onderhouden.
E.indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F.indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Terugname producten
Snel neemt geen producten terug om de volgende redenen:
A.producten die reeds in een kleur gespoten zijn.
B.vanwege een (plotseling) defect aan de koper zijn auto.
C.Wegens (plotselinge) verkoop van de koper zijn auto.
D.vanwege onderdelen die foutief op de koper zijn auto zitten en waardoor het niet mogelijk is het product te monteren.
E.wanneer de koper zijn auto schade heeft opgelopen of reeds schade heeft gehad en het product niet meer nodig heeft c.q. niet meer kan monteren.
F.indien er geen originele factuur aanwezig is.
G.indien het product niet meer in originele verpakking zit.

Aansprakelijkheidsbeperking
Snel aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
Snel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan andere apparatuur van koper of van derden die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
Snel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
Snel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor boetes/afkeuring van de auto voor geleverde onderdelen die niet goed gekeurd zijn voor gebruik op de openbare weg.
Snel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (montage) kosten die men maakt voor het monteren van het bestelde product.

Overmacht
Indien Snel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Snel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Snel zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Snel niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Snel te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Snel het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Snel is ten allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Snel schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijk termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Snel verrichte prestaties, en heeft Snel onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Arbitrage
Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing.
Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Snel zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Snel Inbouwcenter

In verband met montage op locatie zijn onze openingstijden op afspraak.


Kraaiendijk 8
5712PS Someren-Heide
Tel. +31 (040) 244 67 34
Route

© 2015 - 2024 Snel inbouwcenter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel